Τήρηση λογιστικών βιβλίων και έλεγχος λογαριασμών

49.-(1) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου, του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·

(β) λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·

(γ) λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

(2) Οι λογαριασμοί των σωματείων, ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών ή/και ενώσεων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα:

Νοείται ότι, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

(3) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα.