Συνέπειες εκπρόθεσμης επίδοσης ή υποβολής και παράλειψης αυτών

48. Οποτεδήποτε απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η επίδοση ή η υποβολή οποιασδήποτε αίτησης, γνωστοποίησης, κοινοποίησης, αναφοράς ή άλλης ενημέρωσης προς τον Έφορο, εντός ορισμένης προθεσμίας, εκπρόθεσμη επίδοση ή υποβολή ή παράλειψη τέτοιας επίδοσης ή υποβολής, εκτός από τις συνέπειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, συνιστά παράβαση νομικού καθήκοντος και ο Έφορος δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές απαιτήσεις διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100).