Αναγνώριση νόμιμης δράσης σωματείου ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος

46.-(1) Σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση, με νομική προσωπικότητα σε κράτος που έχει συνομολογήσει και κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, που στη Δημοκρατία ισχύει από τις 21.3.2003 δυνάμει των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικού) Νόμου του 2003, δύναται να αιτηθεί αναγνώρισης του δικαιώματος νόμιμης δράσης στη Δημοκρατία, εφόσον προσκομίσει όλα τα έγγραφα που θεμελιώνουν το σύννομο της δράσης του, συνοδευόμενα από βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής αρχής του οικείου κράτους:

Νοείται ότι, σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή/και ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει αναγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος που έχει κυρώσει και εφαρμόζει την προαναφερθείσα Σύμβαση, δύναται να εγγραφεί σε ειδική μερίδα στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, νόμιμη υπόσταση στη Δημοκρατία αναγνωρίζεται μόνο εάν η εγγραφή δεν συγκρούεται με την εθνική και δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας και των δημόσιων ηθών, καθώς και την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τρίτων και δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο διακρατικές σχέσεις ή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να ρυθμίζουν ειδικότερα τα της σύστασης, εγγραφής, διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).