Σύσταση θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων

45.-(1) Εγγεγραμμένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σωματείο ή ίδρυμα, καλούμενο «μητρική οντότητα» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έχει τη δυνατότητα λειτουργίας θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων, νοουμένου ότι σχετική πρόνοια αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους διαλαμβάνεται στο καταστατικό του:

Νοείται ότι, οι θυγατρικές οντότητες ή τα παραρτήματα δεσμεύονται από το καταστατικό της μητρικής οντότητας, δεν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και ακολουθούν την πολιτική που χαράσσεται και αποφασίζεται από τη μητρική οντότητα.

(2) Ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με την εγγραφή, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.