Σύσταση και εγγραφή ομοσπονδίας ή/και ένωσης

44.-(1) Πέντε (5) ή περισσότερα σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλες παρεμφερείς μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, είτε αλλοδαπές είτε ημεδαπές, οι οποίες συμμερίζονται κοινούς σκοπούς, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας που τα διέπει, δύναται να συστήνουν ομοσπονδίες ή/και ενώσεις και να εγγράφονται ως τέτοιες σε τηρούμενο από τον Έφορο Μητρώο, υπό τον όρο ότι στο καταστατικό τους καθορίζεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη δράση τους είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, τέτοιες ομοσπονδίες ή/και ενώσεις είναι δυνατό να συστήνονται και με αντίστοιχες οργανώσεις της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι στο καταστατικό τους καθορίζεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη δράση τους στη Δημοκρατία είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Δημοκρατία.

(2) Για την εγγραφή ομοσπονδίας ή/και ένωσης στο Μητρώο υποβάλλεται γραπτή αίτηση στον Έφορο από τους ιδρυτές ή εκπροσώπους των ενδιαφερομένων οργανώσεων που συνιστούν την ομοσπονδία ή/και ένωση, στην οποία επισυνάπτονται-

(α)Το καταστατικό της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και με αναφερόμενη τη χρονολογία ίδρυσής της.

(β)τα καταστατικά των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

(γ)η συστατική πράξη.

(δ)τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών της διοίκησης της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(ε)τυχόν έμβλημα της ομοσπονδίας ή/και ένωσης. και

(στ)περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο που τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα ή/και θα μεταβιβαστούν στην ομοσπονδία ή/και ένωση μετά την εγγραφή της.

(3) Για να θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για καταχώριση το καταστατικό της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), πρέπει να προσδιορίζει ή να περιλαμβάνει-

(α)Το σκοπό της ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(β)την επωνυμία της ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(γ)την έδρα της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας, σε δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(δ)τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

(ε)τον τρόπο ή/και τον φορέα της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης της ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(στ)τους οικονομικούς πόρους της ομοσπονδίας ή/και ένωσης.

(ζ)τα όργανα της διοίκησης της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, καθώς και τους όρους καταρτισμού, λειτουργίας, συχνότητας σύγκλησης και παύσης των οργάνων της διοίκησης, καθώς και πρόνοια ότι καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτής:

Νοείται ότι, δύναται να καθορίζεται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό της ομοσπονδίας ή/και ένωσης δεν ορίζει διαφορετικά.

(η)τους όρους σύμφωνα με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών, μεταξύ των οποίων και όρο ότι αυτή συγκαλείται και συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος.

(θ)τους όρους τροποποίησης του καταστατικού.

(ι)τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, τηρουμένης της αρχής της διαφάνειας. και

(ια)τους όρους διάλυσης της ομοσπονδίας ή/και ένωσης και της τύχης της περιουσίας της σε περίπτωση διάλυσής της:

Νοείται ότι, για την εγγραφή ομοσπονδίας ή/και ένωσης ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του άρθρου 7:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται, κατ’ αναλογία, να αρνηθεί να εγγράψει οποιαδήποτε ομοσπονδία ή/και ένωση για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 6, για την περίπτωση σωματείου ή ιδρύματος.

(4) Κάθε ομοσπονδία ή/και ένωση, που συστήνεται και εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποκτά με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής τη δική της νομική προσωπικότητα και τα δικά της όργανα διοίκησης, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά των συνιστώντων αυτήν οντοτήτων.

(5) Για την τροποποίηση καταστατικού εγγεγραμμένης ομοσπονδίας ή/και ένωσης ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 9, που αναφέρονται στην τροποποίηση καταστατικού σωματείου.

(6) Οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 25, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην περίπτωση ομοσπονδιών ή/και ενώσεων, με τη διαφορά ότι η διοίκηση ομοσπονδίας ή/και ένωσης αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και ότι κατά την εκκαθάριση ομοσπονδίας ή/και ένωσης είναι δυνατή η διανομή των περιουσιακών στοιχείων στα μέλη.