Κανονισμοί

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή αυτού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να-

(α) Ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί·

(β) προνοούν για την εγγραφή σωματείων, ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών ή/και ενώσεων, για την τροποποίηση του καταστατικού τους, καθώς και για τη διάλυση ή εκκαθάρισή τους·

(γ) προνοούν για τον καθορισμό τελών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης∙

(δ) καθορίζουν τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στα σχετικά μητρώα, καθώς και τον τρόπο ανάρτησής τους στο διαδίκτυο∙

(ε) καθορίζουν ειδικότερα τη σύσταση ομοσπονδιών ή/και ενώσεων.

(στ) προβλέπουν ποινές, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το ένα (1) έτος φυλάκισης ή τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος άρθρου Κανονισμών.

(3) Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής και της διαδικασίας που θα τηρείται από το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.