Ειδική διάταξη αναφορικά με τις λέσχες

57.  Οποιαδήποτε εγγραφή λέσχης διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου για περίοδο που εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2018 λογίζεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται συμμόρφωση της λέσχης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον αυτή προέβη στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.