ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Προκαταρκτικές προκηρύξεις

47.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόμενες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη. H προκαταρκτική προκήρυξη περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρος B, Τμήμα I και δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος VIIΙ. Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση δημοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α.

(2)(α) Για κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 23, υπό την προϋπόθεση ότι η προκήρυξη πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,

(ii) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,

(iii) περιέχει,τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος B,

(iv) αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 53.

(β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή»:

Νοείται ότι, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 51, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».

(γ) Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση:

Νοείται ότι, στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 75, μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

Προκηρύξεις σύμβασης

48. Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 23 και του άρθρου 29, οι προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Γ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

49.-(1) Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεση ή τη σύναψή της, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Δ και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση έγινε υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να μην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει σχετική επισήμανση.

(3) Στην περίπτωση συμφωνιών πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 30, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία πλαίσιο:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση κάθε σύμβασης:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω γνωστοποιήσεις σε τριμηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(5) Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

50.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, και 49 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα διορθωτικά, ως αυτά καταρτίζονται από την Επιτροπή και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο υποχρέωση δημοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, με τον μορφότυπο και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII.

Δημοσίευση στη Δημοκρατία

51.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και 49, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 50:

Νοείται ότι, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση στη Δημοκρατία, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

(3) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή και αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

52.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 50 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείμενο της προκήρυξης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση διαδικτύου απ’ όπου μπορεί να ληφθούν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το εδάφιο (2). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(γ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου 5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας , όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24 και στο εδάφιο (8) του άρθρου 25, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

Προσκλήσεις προς υποψηφίους

53.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμμετάσχουν στον διάλογο.

(β) Στις περιπτώσεις που ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 47, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

(2)(α) Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(i) παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και

(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίτπωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν καθίστανται αντικείμενο ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για τους λόγους που εκτίθενται στις παράγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 και δεν διατίθενται ήδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι προσκλήσεις συνοδευονται από τα εν λόγω έγγραφα.

Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

54.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών.

(2) Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:

(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής τους˙

(β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς τους, συμπεριλαμβανομένων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 39, των λόγων της απόφασής τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων επίδοσης ή λειτουργίας από τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες˙

(γ) σε τυχόν προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και την επωνυμία του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας πλαίσιο˙

(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

55.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (4) όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, ιδιαίτερα η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές∙

(β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από την αναθέτουσα αρχή∙

(γ) όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε ειδικό γραφειακό εξοπλισμό, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές∙

(δ) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα μοντέλων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν με ηλεκτρονικά μέσα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, η επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μεσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.

(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή δύνανται να διατεθούν σε αυτούς με εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια του εδαφίου (7).

(β) Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ' εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες επικοινωνίες πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων περιλαμβάνουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα μέσα, όπως με γραπτές ή ηχητικές καταγραφές ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.

(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

(6) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων εργαλείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (7) έως ότου τα εργαλεία αυτά να γίνουν γενικώς προσιτά.

(7) Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς προσιτά, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης. Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΙ ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές·

(β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, εφόσον για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά πρόσβασης διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο· ή

(γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

(8) Πρόσθετα από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής:

(α) Είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης·

(β) οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές με σχετική εγκύκλιο∙

(γ) στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, συμπεραίνουν ότι το επίπεδο των κινδύνων, αξιολογούμενο σύμφωνα με την παράγραφο (β), είναι τέτοιο ώστε να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2004 έως 2012, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τις προηγμένες υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από ένα πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/EΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» όπως ορίζονται στον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/EΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφοτύπους· όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας. Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για μη φυσικούς ομιλητές, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή,

(ii) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες∙

(δ) για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος (2) της απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου. Λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφοτύπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τους μη φυσικούς ομιλητές.