ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

92. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως για τους σκοπούς του άρθρου 83∙

(γ) να ζητά και λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μέσα σε τακτή από την ίδια προθεσμία, ιδίως τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 85∙

(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τις αποφάσεις της Επιτροπής∙

(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Κανονισμοί

93.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(γ) τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Διατάγματα

94. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς και το Παράρτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 96, και να καθορίζει τα θέματα που της παρέχεται εξουσία να καθορίζει δυνάμει των άρθρων 33, 56 και 71.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

95.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,

(α) η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 ή 33, το άρθρο 34 εδάφιο (4), το άρθρο 50 εδάφιο (3) ή το άρθρο 52,

(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2017,

(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 55 σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών:

(i) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 55,

(ii) ταχυδρομείο, ή άλλο κατάλληλο μέσο,

(iii) τηλεομοιοτυπία,

(iv) συνδυασμό αυτών των μέσων.

(δ) η εφαρμογή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 αναβάλλεται μέχρι την 18η Απριλίου 2018 και του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

(ε) η εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 61 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

Κατάργηση

96. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2012 καταργούνται.

Μεταβατικές διατάξεις

97.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.