ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ειδοποίηση καθορισμού τόπου και χρόνου ακρόασης

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 28, ο Διαιτητής καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της ακρόασης και ο Γραμματέας επιδίδει σχετική ειδοποίηση στα μέρη και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία.

(2) Η ακρόαση διεξάγεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο Γραμματέας δίδει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στο Διαιτητή.

Κλήτευση Μαρτύρων

21.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 15 και του εδαφίου (3) του άρθρου 17, αν ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση, αφού λάβει ειδοποίηση για ακρόαση ενώπιον του Διαιτητή, προτίθεται να καλέσει μάρτυρα τον οποίο δεν έχει κατονομάσει στην αίτηση ή στην απάντησή του, ο αιτητής ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο καθ’ ου η αίτηση, ζητά γραπτή εξουσιοδότηση από το Διαιτητή για την παρουσίαση του μάρτυρα αυτού υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα ημερομηνία ακρόασης.

(2) Η κλήτευση των μαρτύρων γίνεται από το Γραμματέα.

Παρουσίαση της υπόθεσης

22.-(1) Τα μέρη παρουσιάζονται ενώπιον του Διαιτητή αυτοπροσώπως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, περιλαμβανομένου δικηγόρου.

(2) Στην περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση είναι νομικό πρόσωπο, εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του.

Διαδικασία ενώπιον του Διαιτητή

23.-(1) Ο Διαιτητής διασφαλίζει ότι η διαδικασία ενώπιόν του διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της φυσικής δικαιοσύνης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διαιτητής λαμβάνει γνώση των περιστατικών της υπόθεσης, ακούει τα μέρη και δύναται να υποβάλει ερωτήσεις στα μέρη και στους μάρτυρες.

Καθήκοντα μαρτύρων

24. Πρόσωπο το οποίο έχει κλητευθεί ως μάρτυρας σε ακροαματική διαδικασία σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, έχει καθήκον να:

(α) Παρευρεθεί στην ακρόαση κατά το χρόνο, την ημερομηνία και στο χώρο που καθορίζεται στην κλήτευση·

(β) φέρει μαζί του οποιοδήποτε έγγραφο και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του έχουν ζητηθεί με την κλήτευση ή άλλα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση του θεωρεί σχετικά με την υπόθεση.

Διακοπή ή αναβολή της ακρόασης

25. Ο Διαιτητής δύναται να διακόψει ή να αναβάλει την ακρόαση μιας υπόθεσης εάν κατά την κρίση του υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία διεκπεραίωση της ακρόασης.

Φιλικός διακανονισμός

26.-(1) Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας , ο Διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ωθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό.

(2) Σε περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από το Διαιτητή, τότε καταγράφεται από το Γραμματέα και εκτελείται ως εάν να ήταν απόφαση του Διαιτητή. Ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πληρωμή όλων των εξόδων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 15.

(3) Ο Διαιτητής ενημερώνει τα μέρη πριν καταλήξουν στο φιλικό διακανονισμό ότι–

(α) Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν εμποδίζει τα μέρη να προσφύγουν ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου·

(β) η προτεινόμενη λύση ενδέχεται να είναι διαφορετική από το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε σε περίπτωση προσφυγής σε δικαστήριο.

(4) Τα μέρη πριν εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους για το φιλικό διακανονισμό έχουν εύλογο χρονικό διάστημα για να σκεφτούν την προτεινόμενη λύση.