Φιλικός διακανονισμός

26.-(1) Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας , ο Διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ωθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό.

(2) Σε περίπτωση που τα μέρη καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από το Διαιτητή, τότε καταγράφεται από το Γραμματέα και εκτελείται ως εάν να ήταν απόφαση του Διαιτητή. Ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πληρωμή όλων των εξόδων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 15.

(3) Ο Διαιτητής ενημερώνει τα μέρη πριν καταλήξουν στο φιλικό διακανονισμό ότι–

(α) Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν εμποδίζει τα μέρη να προσφύγουν ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου·

(β) η προτεινόμενη λύση ενδέχεται να είναι διαφορετική από το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε σε περίπτωση προσφυγής σε δικαστήριο.

(4) Τα μέρη πριν εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους για το φιλικό διακανονισμό έχουν εύλογο χρονικό διάστημα για να σκεφτούν την προτεινόμενη λύση.