Έκδοση απόφασης και έξοδα

27.-(1) Ο Διαιτητής εκδίδει την απόφασή του γραπτώς μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αυτή.

(2) Η απόφαση του Διαιτητή επιδίδεται γραπτώς στα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(3) Ο Διαιτητής, στη γραπτή απόφασή του, την οποία αιτιολογεί παραθέτοντας τα κύρια σημεία στα οποία στηρίχθηκε, καθορίζει τα ακόλουθα:

(α) Το ποσό που το μέρος εναντίον του οποίου εκδίδεται η απόφαση οφείλει να καταβάλει στο μέρος υπέρ του οποίου εκδίδεται η απόφαση· και

(β) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), τα έξοδα τα οποία κρίνει δίκαιο υπό τις περιστάσεις να καταβληθούν, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής που καταβλήθηκε στο Διαιτητή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 9:

Νοείται ότι, τα έξοδα περιορίζονται σε δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση και δεν περιλαμβάνουν ποσά που σχετίζονται με οποιαδήποτε αμοιβή, η οποία καταβλήθηκε σε δικηγόρους ή πληρεξούσιους αντιπροσώπους.

(4) Σε περίπτωση που ο Διαιτητής εκδώσει απόφαση ερήμην, δυνάμει του άρθρου 28, τα έξοδα καταβάλλονται από το μέρος που δεν παρέστη στην ακρόαση.

(5) (α) Η έκβαση της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία έλαβε τον πλήρη φάκελο της καταγγελίας κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 15 και 16.

(β) Σε ιδιαίτερα περίπλοκες διαφορές, η Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να παρατείνει το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών·

(γ) Τα μέρη ενημερώνονται για κάθε παράταση της προθεσμίας καθώς και για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να απαιτηθεί για την επίλυση της διαφοράς.