Έκδοση απόφασης ερήμην

28. Σε περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, ο Διαιτητής δύναται να-

(α) Εκδώσει απόφαση ερήμην χωρίς τη διεξαγωγή ακρόασης, ή

(β) δώσει οδηγίες για τη διεξαγωγή ακρόασης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, νοουμένου ότι δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση της υπόθεσης μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.