Επίδοση απόφασης

29. Η απόφαση του Διαιτητή επιδίδεται από το Γραμματέα στα μέρη, αμέσως μετά την έκδοσή της και εν πάσει περιπτώσει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της από το Διαιτητή.