Εκτέλεση απόφασης

30.-(1) Η απόφαση του Διαιτητή καταγράφεται από το Γραμματέα και καθίσταται εκτελεστή.

(2) Το επιδικαζόμενο ποσό καταβάλλεται από το μέρος εναντίον του οποίου εκδόθηκε η απόφαση στο μέρος υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση, η εν λόγω απόφαση εγγράφεται στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και η εκτέλεση αυτής διενεργείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως δικαστική απόφαση ή διάταγμα με την ίδια ισχύ και για την εκτέλεση αυτή χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου.