Γενικές πληροφορίες

31. Η Υπηρεσία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου και οι οργανώσεις καταναλωτών δημοσιοποιούν στους ιστότοπούς τους, παρέχοντας σύνδεσμο προς τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όποτε είναι δυνατό, επί σταθερού μέσου στις εγκαταστάσεις τους, αναφορά στον κατάλογο φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.