Συνεργασία της Υπηρεσίας με φορείς εξώδικης επίλυσης διαφορών των άλλων κρατών μελών

32. (1) Η Υπηρεσία συνεργάζεται με φορείς εξώδικης επίλυσης διαφορών άλλων κρατών μελών για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών και προβαίνει σε τακτικές ανταλλαγές ορθών πρακτικών, όσον αφορά την επίλυση τόσο των διασυνοριακών όσο και εγχώριων διαφορών.

(2) Σε περίπτωση που σε κάποιον ειδικό τομέα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίκτυο φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνει την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, η Υπηρεσία γίνεται μέλος αυτού του δικτύου.