Παροχή βοήθειας στους καταναλωτές σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς

33.-(1) Σχετικά με διασυνοριακή διαφορά ο καταναλωτής λαμβάνει βοήθεια σχετικά με την πρόσβασή του σε φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών που λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος και είναι αρμόδιος να εξετάσει τη διασυνοριακή διαφορά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου και τις οργανώσεις καταναλωτών.

(2) Η Υπηρεσία προβαίνει σε ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι οργανώσεις καταναλωτών παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία όταν δέχονται καταγγελίες από καταναλωτές.