Κοινοποίηση πληροφοριών στο Διευθυντή

34.-(1) Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τους Διαιτητές κοινοποιεί στο Διευθυντή πληροφορίες σχετικά με -

(α) Τα στοιχεία επαφής τους και τη διεύθυνση του ιστότοπού τους·

(β) την αμοιβή, τη διάρκεια της θητείας των Διαιτητών·

(γ) τυχόν διαδικαστικούς κανόνες·

(δ) τα προβλεπόμενα τέλη·

(ε) τη μέση διάρκεια των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών·

(στ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι καταγγελίες και να διεξάγεται η Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών·

(ζ) δήλωση σχετικά με τα είδη διαφορών που καλύπτει η Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών·

(η) τους λόγους για τους οποίους υπήρξε μη εξέταση συγκεκριμένης διαφοράς·

(θ) αιτιολογημένη δήλωση περί του εάν η Υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί φορέας εξώδικης επίλυσης διαφορών και κατά πόσο πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Σε περίπτωση μεταβολών στις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η Υπηρεσία κοινοποιεί χωρίς αναίτια καθυστέρηση τις μεταβολές αυτές στο Διευθυντή.

(3) Κάθε Διαιτητής διαβιβάζει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία στο Διευθυντή πληροφορίες σχετικά με:

(α) Τον αριθμό των διαφορών και το είδος των καταγγελιών που αφορούσαν οι διαφορές αυτές·

(β) το ποσοστό των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών που διεκόπησαν πριν επιτευχθεί αποτέλεσμα·

(γ) το μέσο χρόνο που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών που τους υποβλήθηκαν·

(δ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών, αν είναι γνωστό·

(ε) τυχόν επαναλαμβανόμενα ή σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν συχνά και οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων· οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μπορούν να συνοδεύονται από συστάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα στο μέλλον ή πώς μπορούν αυτά να επιλύονται·

(στ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους με δίκτυα φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών·

(ζ) την κατάρτιση που παρέχεται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εξώδικη επίλυση διαφορών·

(η) την αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών και πιθανούς τρόπους για να βελτιωθεί η απόδοσή της.