Αξιολόγηση από το Διευθυντή

35. (1) Ο Διευθυντής αξιολογεί, ιδίως βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 34, εάν η Υπηρεσία και οι Διαιτητές που της κοινοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν φορείς εξώδικης επίλυσης διαφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ και αν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του κεφαλαίου ΙΙ της εν λόγω Οδηγίας, καθώς επίσης και του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

(α) Την ονομασία, τα στοιχεία επαφής και τη διεύθυνση του ιστότοπου της Υπηρεσίας·

(β) τα προβλεπόμενα τέλη·

(γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες και να διεξάγεται η Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών·

(δ) τα είδη διαφορών που καλύπτονται από τη Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών·

(ε) την ακροαματική διαδικασία·

(στ) το δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της διαδικασίας· και

(ζ) τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη διαφορά.

(3)(α) Ο Διευθυντής κοινοποιεί τον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(β) Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί στο Διευθυντή οποιαδήποτε μεταβολή σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34, ο εν λόγω κατάλογος ενημερώνεται χωρίς αναίτια καθυστέρηση και η σχετική πληροφορία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(4)(α) Αν Διαιτητής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής έρχεται σε επαφή μαζί του, αναφέρει τις απαιτήσεις τις οποίες δεν πληροί και του ζητά να συμμορφωθεί αμέσως.

(β) Σε περίπτωση που, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών, Διαιτητής εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής τον διαγράφει από τον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) καθώς επίσης και από το Μητρώο Διαιτητών. Ο εν λόγω κατάλογος ενημερώνεται χωρίς αναίτια καθυστέρηση και οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(5)(α) Η Υπηρεσία δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τον ενοποιημένο κατάλογο που αναφέρεται ανωτέρω, παρέχοντας σύνδεσμο προς τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(β) Η Υπηρεσία δημοσιοποιεί τον εν λόγω ενοποιημένο κατάλογο επί σταθερού μέσου.