Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει-

(α) αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας·

(β) αναφορικά με τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·

(γ) αναφορικά με υπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το διοικητικό όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί διορισμούς στην υπηρεσία με βάση τον οικείο νόμο·

(δ) αναφορικά με υπηρεσία σε δήμο, το οικείο δημοτικό συμβούλιο·

(ε) αναφορικά με υπηρεσία σε κοινότητα, το οικείο κοινοτικό συμβούλιο·

(στ) αναφορικά με υπηρεσία σε συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το οικείο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας· και

(ζ) αναφορικά με υπηρεσία σε συμβούλιο αποχετεύσεων, το οικείο Συμβούλιο Αποχετεύσεων·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

«δημοτικός υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στη δημοτική υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 53 του περί Δήμων Νόμου·

«εκπαιδευτικός λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου·

«κοινοτικός υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «υπάλληλος» από το άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κομματικό αξίωμα» σημαίνει θέση στην ανώτατη οργανωτική δομή πολιτικού κόμματος ο κάτοχος της οποίας, με βάση το καταστατικό του πολιτικού κόμματος αυτού, επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση πολιτικών ή εμπλέκεται άμεσα στην άσκηση πολιτικής εξουσίας·

«νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμου·

«οικείος νόμος» σημαίνει -

(α) όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

(β) όσον αφορά τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο·

(γ) όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία, τον περί Δήμων Νόμο·

(δ) όσον αφορά την κοινοτική υπηρεσία, τον περί Κοινοτήτων Νόμο·

(ε) όσον αφορά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, το νόμο ο οποίος διέπει τη σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου·

(στ) όσον αφορά συμβούλια υδατοπρομήθειας τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο· και

(ζ) όσον αφορά συμβούλια αποχετεύσεων, τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο·

«υπάλληλος» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, εκπαιδευτικό λειτουργό, δημοτικό υπάλληλο, κοινοτικό υπάλληλο, υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, υπάλληλο Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και υπάλληλο Συμβουλίου Αποχετεύσεων·

«υπάλληλος Συμβουλίου Αποχετεύσεων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε σε θέση στην υπηρεσία Συμβουλίου Αποχετεύσεων δυνάμει του άρθρου 15 του οικείου νόμου·

«υπάλληλος Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε σε θέση στην υπηρεσία Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας δυνάμει του άρθρου 14 του οικείου νόμου.

Ελευθερία έκφρασης πολιτικών φρονημάτων

3. Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων νόμων, κάθε υπάλληλος δικαιούται να εκφράζει ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές απόψεις και πεποιθήσεις του είτε δημόσια είτε κατ’ ιδίαν, όχι όμως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του.

Συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα

4. (1) Επιτρέπεται σε υπάλληλο-

(α) να είναι απλό μέλος πολιτικού κόμματος της επιλογής του·

(β) να παρευρίσκεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται σε υπάλληλο να εκλέγεται ή να διορίζεται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού κόμματος της επιλογής του -

(α) ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου· ή

(β) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου.

(3)(α) Υπάλληλος, ο οποίος κατέχει θέση που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και ο οποίος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα ή πρόκειται να διοριστεί σε κομματικό αξίωμα υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του, αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, με το οποίο αιτείται άδεια για την εκλογή ή το διορισμό του στο εν λόγω κομματικό αξίωμα και στο οποίο εκτίθεται ο χαρακτήρας του κομματικού αυτού αξιώματος και τα καθήκοντα που εκτελεί ως υπάλληλος.

(β) Υπάλληλος ο οποίος δεν κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα και, ενόσω κατέχει κομματικό αξίωμα αποκτά τέτοια θέση μετά από διορισμό ή προαγωγή στη θέση αυτή ή μετάβαση σε αυτή στη βάση συνδυασμένων κλιμάκων υποβάλλει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προαγωγή του, τη μισθολογική αναβάθμισή του ή το διορισμό του, ανάλογα με την περίπτωση.

(γ) Υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα έχοντας εξασφαλίσει σχετική άδεια και, ενόσω κατέχει το κομματικό αξίωμα, μετατίθεται, προάγεται, αποσπάται, διορίζεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά θέση άλλη από αυτή που κατείχε κατά το χρόνο εξασφάλισης της άδειας, εφόσον η άλλη θέση που αποκτά εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), υποβάλλει εκ νέου το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ανάληψη της εν λόγω θέσης.

(4) Η οικεία αρμόδια αρχή μετά την υποβολή αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (3)-

(α) παρέχει τη σχετική άδεια στον αιτούντα υπάλληλο, αν ικανοποιηθεί ότι τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου δεν συγκρούονται και δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αξιώματος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, ή

(β) απορρίπτει το αίτημα του υπαλλήλου, αν διαπιστώσει ότι τα καθήκοντα της θέσης του συγκρούονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αυτού αξιώματος, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση χρήσης θέσης ή άσκησης επιρροής

5. Απαγορεύεται σε υπάλληλο, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή ασκώντας την επιρροή του, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου.

Υποψηφιότητα για αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου

6.(1) Σε υπάλληλο που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα του οποίου η κατοχή δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος ή των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου, χορηγείται άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας σαράντα (40) ημερών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας ενός (1) μηνός μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών:

Νοείται ότι η άδεια που χορηγείται κατά τη χρονική περίοδο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δύναται να επεκταθεί μέχρι και τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, αν ο υπάλληλος το επιθυμεί.

(2)Η χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια δύναται να είναι είτε άδεια χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημόσιου συμφέροντος, είτε κανονική άδεια από αυτήν που ο υπάλληλος έχει σε πίστη του, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο υπάλληλος.

Ανάληψη αξιώματος ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του υπαλλήλου

7. Σε περίπτωση επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εκλογές, αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων ή που αφορούν την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν πρόκειται για εκλογή σε άλλο αξίωμα.

Επανεισδοχή στην υπηρεσία

8. Σε περίπτωση μη επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εκλογές, αυτός επιστρέφει στη θέση που κατέχει και η υπηρεσιακή κατάσταση αυτού δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητά του και τις γνώμες που έχει εκφράσει κατά την προεκλογική περίοδο.