Συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα

4. (1) Επιτρέπεται σε υπάλληλο-

(α) να είναι απλό μέλος πολιτικού κόμματος της επιλογής του·

(β) να παρευρίσκεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται σε υπάλληλο να εκλέγεται ή να διορίζεται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού κόμματος της επιλογής του -

(α) ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου· ή

(β) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου.

(3)(α) Υπάλληλος, ο οποίος κατέχει θέση που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και ο οποίος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα ή πρόκειται να διοριστεί σε κομματικό αξίωμα υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του, αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, με το οποίο αιτείται άδεια για την εκλογή ή το διορισμό του στο εν λόγω κομματικό αξίωμα και στο οποίο εκτίθεται ο χαρακτήρας του κομματικού αυτού αξιώματος και τα καθήκοντα που εκτελεί ως υπάλληλος.

(β) Υπάλληλος ο οποίος δεν κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα και, ενόσω κατέχει κομματικό αξίωμα αποκτά τέτοια θέση μετά από διορισμό ή προαγωγή στη θέση αυτή ή μετάβαση σε αυτή στη βάση συνδυασμένων κλιμάκων υποβάλλει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προαγωγή του, τη μισθολογική αναβάθμισή του ή το διορισμό του, ανάλογα με την περίπτωση.

(γ) Υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση που εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα έχοντας εξασφαλίσει σχετική άδεια και, ενόσω κατέχει το κομματικό αξίωμα, μετατίθεται, προάγεται, αποσπάται, διορίζεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά θέση άλλη από αυτή που κατείχε κατά το χρόνο εξασφάλισης της άδειας, εφόσον η άλλη θέση που αποκτά εμπίπτει στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), υποβάλλει εκ νέου το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ανάληψη της εν λόγω θέσης.

(4) Η οικεία αρμόδια αρχή μετά την υποβολή αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (3)-

(α) παρέχει τη σχετική άδεια στον αιτούντα υπάλληλο, αν ικανοποιηθεί ότι τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου δεν συγκρούονται και δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αξιώματος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, ή

(β) απορρίπτει το αίτημα του υπαλλήλου, αν διαπιστώσει ότι τα καθήκοντα της θέσης του συγκρούονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αυτού αξιώματος, ανάλογα με την περίπτωση.