Απαγόρευση χρήσης θέσης ή άσκησης επιρροής

5. Απαγορεύεται σε υπάλληλο, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή ασκώντας την επιρροή του, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου.