Υποψηφιότητα για αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου

6.(1) Σε υπάλληλο που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα του οποίου η κατοχή δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος ή των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου, χορηγείται άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας σαράντα (40) ημερών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας ενός (1) μηνός μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών:

Νοείται ότι η άδεια που χορηγείται κατά τη χρονική περίοδο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δύναται να επεκταθεί μέχρι και τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, αν ο υπάλληλος το επιθυμεί.

(2)Η χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια δύναται να είναι είτε άδεια χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημόσιου συμφέροντος, είτε κανονική άδεια από αυτήν που ο υπάλληλος έχει σε πίστη του, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο υπάλληλος.