ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
Τήρηση Μητρώου Κτηματομεσιτών και Μητρώου Βοηθών Κτηματομεσιτών

Μητρώου Κτηματομεσιτών και Μητρώου Ασκουμένων Κτηματομεσιτών.

10.-(1) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Κτηματομεσιτών», στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνομα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση με κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως κτηματομεσίτης δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών», στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνομα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση με κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αδειούχο κτηματομεσίτη ως βοηθός κτηματομεσίτης.

(3) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στα ανωτέρω Μητρώα μπορούν να αποδεικνύονται με πιστοποιημένα αντίγραφα, κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο, τα δε αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(4) Το Συμβούλιο κατ’ έτος εκδίδει και διανέμει, έναντι τέλους που ήθελε καθορίσει, πιστοποιημένα αντίγραφα των Μητρώων που αναφέρονται ανωτέρω, στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των εγγεγραμμένων προσώπων κατ΄ αλφαβητική σειρά ως επίσης και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών -

(α) φυσικό πρόσωπο, το οποίο-

(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·

(ii) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου·

(iv) τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου σε συναφή προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θέματα και έχει συμπληρώσει στη Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών:

Νοείται ότι ο κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους στα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο θεωρείται ότι κατέχει τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται από την υποπαράγραφο αυτή·

(v) τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, κατέχει επαρκείς γνώσεις αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Δημοκρατίας αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης του προσόντος της παρούσας υποπαραγράφου, το Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει τα αιτούμενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις.

(β) νομικό πρόσωπο, ήτοι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, εφόσον -

(i) έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας η οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·

(ii) έχει εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κύπρο·

(iii) δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης.

(2) Η εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών δυνάμει του εδαφίου (1) θα είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη εγγραφή και θα διενεργείται παράλληλα με την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται με νομικό πρόσωπο.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, το οποίο είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο, νοουμένου ότι πληροί όλες τις προς τούτο λοιπές προϋποθέσεις και απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών

12.-(1) Δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών φυσικό πρόσωπο, το οποίο-

(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·

(ii) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμoυ·

(iv) Κατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο αποκτήθηκε στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή το ισοδύναμο αυτού αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών απαιτείται η προσκόμιση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικής βεβαίωσης εκδιδόμενης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή.

(v) εργοδοτείται σε γραφείο αδειούχου κτηματομεσίτη.

(2) Αίτηση για εγγραφή βοηθού κτηματομεσίτη θα πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης, σε δε διαφορετική περίπτωση η περίοδος άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης εγγραφής δυνάμει του άρθρου αυτού, και η ημερομηνία αυτή θα καταχωρείται στο σχετικό πιστοποιητικό ως ημερομηνία έναρξης της άσκησης.

Υποβολή και εξέταση αιτήσεων

13.-(1) (α) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εγγραφεί σε Μητρώο ως κτηματομεσίτης ή βοηθός κτηματομεσίτης υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, συνοδευόμενη από τα αναγκαία αποδεικτικά της κατοχής των απαιτουμένων για την εγγραφή του προσόντων:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η κατοχή του προσόντος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αποδεικνύεται μόνο με πρωτότυπα έγγραφα.

(β) σε περίπτωση που ο αιτητής δεν υποβάλει επαρκή αποδεικτικά για την κατοχή όλων των απαραίτητων για την εγγραφή του προσόντων, το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που θέλει καθοριστεί στην ειδοποίηση, τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο να εξετάσει την αίτηση.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά ανάλογα στον αιτητή το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας του ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης τoυ αιτητή vα παράσχει στo Συ΅βoύλιo, ΅έσα στηv πρoθεσ΅ία πoυ έχει ταχθεί, oπoιαδήπoτε περαιτέρω στoιχεία ή πληρoφoρίες, τo Συ΅βoύλιo ΅πoρεί vα απoρρίψει τηv αίτηση και για ΅όvo τo λόγo αυτό.

(5) Με την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο, το Συμβούλιο εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το κατονομαζόμενο σ’ αυτό πρόσωπο έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής από Μητρώο ή ανάκλησης της εγγραφής δυνάμει του άρθρου 14 ή 16, ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης, το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

(7) Κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής, ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί εμπρόθεσμα με την υποχρέωσή του δυνάμει του εδαφίου (6), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την καταδίκη η παράλειψη συμμόρφωσης.

Διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση εγγραφής ή επανεγγραφή

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το σχετικό Μητρώο, την ανάκληση ή τη διόρθωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου που–

(α) αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματός του από το σχετικό Μητρώο, ή

(β) έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο σχετικό Μητρώο, ή

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας δυνάμει του άρθρου 16 ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδειά του για το τρέχον έτος.

(2) Πριν αποφασίσει τη διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση οποιασδήποτε εγγραφής στο σχετικό Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο οφείλει να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το όνομα οποιουδήποτε προσώπου θεωρείται ότι διαγράφεται αυτοδικαίως από το σχετικό Μητρώο ταυτόχρονα με-

(α) την έκδοση από Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου,

(β) το θάνατό του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειας του για χρονικό διάστημα τριών διαδοχικών ετών, ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το σχετικό Μητρώο.

(4) Όταν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το όνομα οποιουδήποτε προσώπου διαγράφεται προσηκόντως από το σχετικό Μητρώο, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο δε δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του δυνάμει του παρόντος Νόμου για τόση περίοδο όπως το Συμβούλιο, με την ευκαιρία της διαγραφής, ήθελε καθορίσει.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, να αποφασίσει την επανεγγραφή του ονόματος του προσώπου αυτού στο σχετικό Μητρώο, ατελώς ή με την καταβολή του καθοριζομένου από το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι διαπιστώσει εκ νέου ότι ο αιτητής πληροί τα προσόντα εγγραφής δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για επανεγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών υποβληθείσας εντός πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής, το Συμβούλιο θα δύναται να μην απαιτεί την εκ νέου επιτυχία του αιτούντος την επανεγγραφή σε γραπτές εξετάσεις.

Προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος

15.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να αξιολογεί τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δύναται να παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο, εφόσον-

(α) είναι πολίτης κράτους μέλους ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους·

(β) είναι νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, δε διαθέτει τόπο εργασίας εντός της Δημοκρατίας·

(γ) ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασής του ή, σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών.

(3) Κατά την πρώτη μετακίνηση του προσώπου που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται με οποιοδήποτε μέσο, αναφορικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική του ευθύνη στη Δημοκρατία. Η δήλωση αυτή ανανεώνεται ετησίως αν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή περιστασιακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.

(4) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης, την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το Συμβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά-

(α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηματομεσίτη και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων·

(δ) σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, αποδεικτικά ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών· και

(ε) το σύνολο των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 13 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(5) Η παροχή υπηρεσιών κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία πραγματοποιείται με βάση τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους εγκατάστασης, ο οποίος αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εγκατάστασης.

(6) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να έχει ασφαλιστική κάλυψη που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, εκτός εάν έχει ισοδύναμη ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη, παρεχόμενη από ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει για τη Δημοκρατία τους κινδύνους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και υπόκειται στις διατάξεις των Μερών V, VI, VII και VIII του παρόντος Νόμου.

Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια

16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15, το Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, δύναται για συγκεκριμένους λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας που αφορούν το επηρεαζόμενο από την απόφαση πρόσωπο -

(α) να απορρίψει την αίτηση εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, ή

(β) να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Κτηματομεσιτών, ή

(γ) να απαγορεύσει σε φυσικό πρόσωπο που είναι πολίτης κράτους μέλους ή σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους να παρέχει υπηρεσίες ως κτηματομεσίτης στη Δημοκρατία.

(2) Πριν λάβει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση, το Συμβούλιο οφείλει να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.