Διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση εγγραφής ή επανεγγραφή

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το σχετικό Μητρώο, την ανάκληση ή τη διόρθωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου που–

(α) αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματός του από το σχετικό Μητρώο, ή

(β) έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο σχετικό Μητρώο, ή

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας δυνάμει του άρθρου 16 ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδειά του για το τρέχον έτος.

(2) Πριν αποφασίσει τη διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση οποιασδήποτε εγγραφής στο σχετικό Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο οφείλει να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το όνομα οποιουδήποτε προσώπου θεωρείται ότι διαγράφεται αυτοδικαίως από το σχετικό Μητρώο ταυτόχρονα με-

(α) την έκδοση από Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου,

(β) το θάνατό του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειας του για χρονικό διάστημα τριών διαδοχικών ετών, ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το σχετικό Μητρώο.

(4) Όταν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το όνομα οποιουδήποτε προσώπου διαγράφεται προσηκόντως από το σχετικό Μητρώο, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο δε δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του δυνάμει του παρόντος Νόμου για τόση περίοδο όπως το Συμβούλιο, με την ευκαιρία της διαγραφής, ήθελε καθορίσει.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, να αποφασίσει την επανεγγραφή του ονόματος του προσώπου αυτού στο σχετικό Μητρώο, ατελώς ή με την καταβολή του καθοριζομένου από το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι διαπιστώσει εκ νέου ότι ο αιτητής πληροί τα προσόντα εγγραφής δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για επανεγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών υποβληθείσας εντός πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής, το Συμβούλιο θα δύναται να μην απαιτεί την εκ νέου επιτυχία του αιτούντος την επανεγγραφή σε γραπτές εξετάσεις.