Προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος

15.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να αξιολογεί τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δύναται να παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο, εφόσον-

(α) είναι πολίτης κράτους μέλους ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους·

(β) είναι νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, δε διαθέτει τόπο εργασίας εντός της Δημοκρατίας·

(γ) ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασής του ή, σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών.

(3) Κατά την πρώτη μετακίνηση του προσώπου που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται με οποιοδήποτε μέσο, αναφορικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική του ευθύνη στη Δημοκρατία. Η δήλωση αυτή ανανεώνεται ετησίως αν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή περιστασιακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.

(4) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης, την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το Συμβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά-

(α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηματομεσίτη και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων·

(δ) σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, αποδεικτικά ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών· και

(ε) το σύνολο των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 13 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(5) Η παροχή υπηρεσιών κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία πραγματοποιείται με βάση τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους εγκατάστασης, ο οποίος αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εγκατάστασης.

(6) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να έχει ασφαλιστική κάλυψη που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, εκτός εάν έχει ισοδύναμη ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη, παρεχόμενη από ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει για τη Δημοκρατία τους κινδύνους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και υπόκειται στις διατάξεις των Μερών V, VI, VII και VIII του παρόντος Νόμου.