Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια

16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15, το Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, δύναται για συγκεκριμένους λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας που αφορούν το επηρεαζόμενο από την απόφαση πρόσωπο -

(α) να απορρίψει την αίτηση εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, ή

(β) να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Κτηματομεσιτών, ή

(γ) να απαγορεύσει σε φυσικό πρόσωπο που είναι πολίτης κράτους μέλους ή σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους να παρέχει υπηρεσίες ως κτηματομεσίτης στη Δημοκρατία.

(2) Πριν λάβει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση, το Συμβούλιο οφείλει να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και να παράσχει σ’ αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.