Έκδοση ετήσιας άδειας.

17.-(1) Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εγγεγραμμένου στο σχετικό Μητρώο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, το Συμβούλιο θα εκδίδει ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηματομεσίτη ή βοηθού κτηματομεσίτη, κατά περίπτωση, κατά τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο.

(2) Κάθε ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπνέει κανονικά, εκτός αν προηγουμένως αυτή ακυρωθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί και μπορεί να ανανεώνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και η έκδοσή της.