Υποβολή και εξέταση αιτήσεων

13.-(1) (α) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εγγραφεί σε Μητρώο ως κτηματομεσίτης ή βοηθός κτηματομεσίτης υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, συνοδευόμενη από τα αναγκαία αποδεικτικά της κατοχής των απαιτουμένων για την εγγραφή του προσόντων:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η κατοχή του προσόντος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αποδεικνύεται μόνο με πρωτότυπα έγγραφα.

(β) σε περίπτωση που ο αιτητής δεν υποβάλει επαρκή αποδεικτικά για την κατοχή όλων των απαραίτητων για την εγγραφή του προσόντων, το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που θέλει καθοριστεί στην ειδοποίηση, τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο να εξετάσει την αίτηση.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά ανάλογα στον αιτητή το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας του ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης τoυ αιτητή vα παράσχει στo Συ΅βoύλιo, ΅έσα στηv πρoθεσ΅ία πoυ έχει ταχθεί, oπoιαδήπoτε περαιτέρω στoιχεία ή πληρoφoρίες, τo Συ΅βoύλιo ΅πoρεί vα απoρρίψει τηv αίτηση και για ΅όvo τo λόγo αυτό.

(5) Με την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο, το Συμβούλιο εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το κατονομαζόμενο σ’ αυτό πρόσωπο έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής από Μητρώο ή ανάκλησης της εγγραφής δυνάμει του άρθρου 14 ή 16, ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης, το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

(7) Κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής, ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί εμπρόθεσμα με την υποχρέωσή του δυνάμει του εδαφίου (6), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την καταδίκη η παράλειψη συμμόρφωσης.