Τήρηση Μητρώου Κτηματομεσιτών και Μητρώου Βοηθών Κτηματομεσιτών

Μητρώου Κτηματομεσιτών και Μητρώου Ασκουμένων Κτηματομεσιτών.

10.-(1) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Κτηματομεσιτών», στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνομα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση με κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως κτηματομεσίτης δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών», στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνομα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση με κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αδειούχο κτηματομεσίτη ως βοηθός κτηματομεσίτης.

(3) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στα ανωτέρω Μητρώα μπορούν να αποδεικνύονται με πιστοποιημένα αντίγραφα, κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο, τα δε αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(4) Το Συμβούλιο κατ’ έτος εκδίδει και διανέμει, έναντι τέλους που ήθελε καθορίσει, πιστοποιημένα αντίγραφα των Μητρώων που αναφέρονται ανωτέρω, στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των εγγεγραμμένων προσώπων κατ΄ αλφαβητική σειρά ως επίσης και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία.