ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καθίδρυση και συγκρότηση Συμβουλίου

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία «Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών» και έδρα τη Λευκωσία, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα και εξουσία-

(α) να διενεργεί την εγγραφή των κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να τηρεί Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών·

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και των βοηθών κτηματομεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισμένες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές κυρώσεις·

(ε) τηρουμένων των δια του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας, να καταχωρεί κατηγορητήρια στο Δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(στ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτό καθηκόντων.

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για σκοπούς εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως ακολούθως:

(α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.

(β) Μέλη του Συμβουλίου είναι -

(i) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού·

(ii) ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος αυτού·

(iii) ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπος αυτού· και

(iv) τρεις αδειούχοι κτηματομεσίτες που εκλέγονται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.

(4)  Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 και τη λήξη της θητείας του προσώπου που διατελεί Πρόεδρος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, θα εκλεγεί σε συνέλευση όλων των αδειούχων κτηματομεσιτών, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Προέδρου, και θα εκλεγεί για θητεία μικρότερη των τριών (3) ετών, έτσι που αυτή να λήγει κατά την ίδια ημερομηνία που λήγει η θητεία των αιρετών μελών του υφιστάμενου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στον Υπουργό, προκειμένου περί του Προέδρου, ή στον Πρόεδρο, προκειμένου περί οποιουδήποτε αιρετού μέλους.

(4Α) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διατελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου, εφόσον κατέχει θέση σε οποιοδήποτε οργανισμό ή σύνδεσμο ή σωματείο με αντικείμενο ενασχόλησης θέματα τα οποία αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με το πρόσωπο που διατελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου και διορίστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017.

(5) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του εν λόγω μέλους, αξιωματούχου ή υπαλλήλου που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Κένωση θέσεων στο Συμβούλιο

4.-(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου, η κενωθείσα θέση πληρούται το συντομότερο δυνατό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 3, για την εναπομείνασα περίοδο της θητείας του απερχομένου.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση οποιουδήποτε από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται για την εναπομείνασα περίοδο θητείας από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις τελευταίες εκλογές της δυνάμει της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 συγκαλούμενης συνέλευσης.

(3) Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης, πλην εκείνης του Προέδρου, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας για τις συνεδριάσεις αυτού.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

5.-(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος σε χρόνο και τόπο που αυτός ήθελε επιλέξει σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου οποτεδήποτε το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστον μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ένα άλλο μέλος που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή ανάλογα με την περίπτωση, τον προεδρεύοντα και αμέσως μόλις υπογραφούν γίνονται δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως μαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη.

(4) Κατά τα λοιπά, το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τα της εσωτερικής του διαδικασίας, περιλαμβανομένης της σύγκλησης και διεξαγωγής των συνεδριάσεων και της τήρησης των πρακτικών.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

6.-(1) Τέσσερα τουλάχιστον παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρίαση.

(2) Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει απαρτία είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει και μπορεί να ασκεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συμβούλιο με τον παρόντα Νόμο.

(3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή εκφράζεται με ανάταση των χεριών των παρόντων στη συνεδρία μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, το προεδρεύον μέλος διαθέτει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Αποχή από την ψηφοφορία θεωρείται αρνητική ψήφος.

Αποζημίωση μελών

7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους την εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκεκριμένη αποζημίωση και/ή επίδομα.

Σύσταση επιτροπών ή υπεπιτροπών

8.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συστήνει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υποεπιτροπές, είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ’ αυτές.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη διαδικασία τέτοιων επιτροπών ή υποεπιτροπών, καθώς και τους όρους εντολής και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους, αλλά σε καμιά περίπτωση ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Γραφεία και υπάλληλοι του Συμβουλίου

9.-(1) Το Συμβούλιο διαθέτει γραφείο και υπηρεσία, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανατιθεμένων σ΄αυτό αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει το αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του υπαλληλικό προσωπικό και ασκεί σε αυτό το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.

(3) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τον αριθμό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και καθορίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα της κάθε θέσης.