Καθίδρυση και συγκρότηση Συμβουλίου

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία «Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών» και έδρα τη Λευκωσία, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα και εξουσία-

(α) να διενεργεί την εγγραφή των κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να τηρεί Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών·

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και των βοηθών κτηματομεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισμένες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές κυρώσεις·

(ε) τηρουμένων των δια του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας, να καταχωρεί κατηγορητήρια στο Δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(στ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτό καθηκόντων.

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για σκοπούς εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως ακολούθως:

(α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.

(β) Μέλη του Συμβουλίου είναι -

(i) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού·

(ii) ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος αυτού·

(iii) ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπος αυτού· και

(iv) τρεις αδειούχοι κτηματομεσίτες που εκλέγονται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.

(4)  Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 και τη λήξη της θητείας του προσώπου που διατελεί Πρόεδρος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, θα εκλεγεί σε συνέλευση όλων των αδειούχων κτηματομεσιτών, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Προέδρου, και θα εκλεγεί για θητεία μικρότερη των τριών (3) ετών, έτσι που αυτή να λήγει κατά την ίδια ημερομηνία που λήγει η θητεία των αιρετών μελών του υφιστάμενου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε από τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στον Υπουργό, προκειμένου περί του Προέδρου, ή στον Πρόεδρο, προκειμένου περί οποιουδήποτε αιρετού μέλους.

(4Α) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διατελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου, εφόσον κατέχει θέση σε οποιοδήποτε οργανισμό ή σύνδεσμο ή σωματείο με αντικείμενο ενασχόλησης θέματα τα οποία αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με το πρόσωπο που διατελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου και διορίστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017.

(5) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του εν λόγω μέλους, αξιωματούχου ή υπαλλήλου που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.