Αποζημίωση μελών

7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους την εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκεκριμένη αποζημίωση και/ή επίδομα.