Σύσταση επιτροπών ή υπεπιτροπών

8.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συστήνει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υποεπιτροπές, είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ’ αυτές.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη διαδικασία τέτοιων επιτροπών ή υποεπιτροπών, καθώς και τους όρους εντολής και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους, αλλά σε καμιά περίπτωση ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.