ΜΕΡΟΣ X ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤAΣΗΣ
Ανακοίνωση αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης

38.-(1)(α) Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων ανακοινώνει το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης, κατά το άρθρο 7, και το δημοσιεύει την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(β) Η υπό εξαγορά εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) ανακοίνωσης, ενημερώνει αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό για το περιεχόμενο της.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ανακοίνωση αναφέρει το ποσοστό των τίτλων για τους οποίους λήφθηκαν αποδοχές, καθώς και τις αποδοχές που λήφθηκαν από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα ή αφορούν τίτλους σε σχέση με τους οποίους υπήρχε προηγούμενη συμφωνία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Αποδοχή της δημόσιας πρότασης και καταβολή της αντιπαροχής

39.-(1) Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από αποδέκτη αυτής διενεργείται με έγγραφη δήλωση ή ηλεκτρονικό μήνυμα Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, ο οποίος εκπροσωπεί τον αποδέκτη της δημόσιας πρότασης, η οποία έγγραφη δήλωση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα κατατίθεται ή απευθύνεται σε πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ή ομάδα πιστωτικών ιδρυμάτων ή Ε.Π.Ε.Υ., που ο προτείνων καθορίζει στη δημόσια πρόταση και που έχουν το δικαίωμα να παρέχουν στη Δημοκρατία την επενδυτική υπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (4) του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και που έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως χειριστές στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

(2) Το πιστωτικό ίδρυμα ή η Ε.Π.Ε.Υ. που καθορίζει ο προτείνων κατά το εδάφιο (1) είναι συνυπεύθυνο με τον προτείνοντα προς οποιοδήποτε αποδέκτη της πρότασης ή Χειριστή Λογαριασμού που εκπροσωπεί τον αποδέκτη, για το γεγονός ότι η μεταβίβαση των τίτλων που η δημόσια πρόταση αφορά θα γίνει ταυτόχρονα με την καταβολή προς αυτόν του ανταλλάγματος της δημόσιας πρότασης ή με τη μεταβίβαση προς αυτόν των τυχόν τίτλων που η δημόσια πρόταση αφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι απαιτούνται για τη μεταβίβαση των τίτλων που αφορά η δημόσια πρόταση προς τον προτείνοντα ή τη μεταβίβαση τίτλων προς τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης ή την καταβολή του ανταλλάγματος, επιβαρύνουν τον προτείνοντα.

(4) Για την ανάκληση της αποδοχής δημόσιας πρότασης εφαρμόζεται το εδάφιο (10) του άρθρου 28 και το εδάφιο (5) του άρθρου 30.

(5) Η μεταβίβαση προς τον προτείνοντα των τίτλων που αφορά η δημόσια πρόταση, η καταβολή του ανταλλάγματος της δημόσιας πρότασης και η μεταβίβαση προς τους αποδέκτες των τίτλων που η δημόσια πρόταση προτείνει γίνεται σύμφωνα με τις τηρούμενες από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών διαδικασίες.

(6) Σε περίπτωση δημόσιας πρότασης που αφορά τίτλους, το μητρώο των οποίων δεν τηρείται αποκλειστικά από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή οι οποίοι έχουν αποτεθεί σε άλλο κεντρικό μητρώο ή αποθετήριο στο εξωτερικό, η ευθύνη του προτείνοντος για διορισμό πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. κατά το εδάφιο (1), περιλαμβάνει τον καθορισμό πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχει δυνατότητα να ενεργεί ως χειριστής στο κεντρικό μητρώο ή αποθετήριο αυτό.

Διαφήμιση της δημόσιας πρότασης

40. Κάθε είδους διαφήμιση δημόσιας πρότασης υποβάλλεται, πριν τη δημοσιοποίησή της, στην Επιτροπή η οποία ελέγχει και εγκρίνει το περιεχόμενό της.

Απαγορεύσεις μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης

41. Με εξαίρεση τη χορήγηση από την Επιτροπή, κατά την απόλυτή της κρίση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ανακοινώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ή 22 η δημόσια πρόταση και δεν έχει καταστεί επιτυχής και ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, απαγορεύεται στον προτείνοντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργούσε σε συνεννόηση με αυτόν κατά την περίοδο της δημόσιας πρότασης ή ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν εντός περιόδου δώδεκα μηνών από την ημερομηνία που η δημόσια πρόταση δεν έχει καταστεί επιτυχής ή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να ανακοινώνει δημόσια πρόταση ή πιθανή δημόσια πρόταση για τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, περιλαμβανομένης μερικής δημόσιας πρότασης που θα είχε ως αποτέλεσμα ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτήσουν τίτλους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%) των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(β) να αποκτά τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας σε ποσοστό που ο προτείνων ή πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν θα ήταν υποχρεωμένο να υποβάλει δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13·

(γ) να αποκτά τίτλους ή να εξασφαλίζει αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων, της υπό εξαγορά εταιρείας, αν οι τίτλοι θα έφεραν στο εν λόγω πρόσωπο, μαζί με πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτό ή τον προτείνοντα, συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που δημιουργεί ή επιβεβαιώνει την πιθανότητα διενέργειας δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(ε) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με πιθανή διενέργεια δημόσιας πρότασης προς την υπό εξαγορά εταιρεία, οι οποίες πιθανό να διαρρεύσουν πέραν από το στενό κύκλο των προσώπων που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω ενέργειες.

Απαλλαγή από απαγορεύσεις του άρθρου 41

42. Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να χορηγεί απαλλαγή από οποιαδήποτε απαγόρευση του άρθρου 41, όταν -

(α) η νέα δημόσια πρόταση γίνεται κατόπιν σχετικής σύστασης από το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας:

Νοείται ότι τέτοια απαλλαγή χορηγείται μόνο μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία που η προηγούμενη ανακοίνωση ή δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής ή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε· ή

(β) η νέα δημόσια πρόταση ακολουθεί την ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς την υπό εξαγορά εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, από τρίτο και ανεξάρτητο πρόσωπο.

Απαγορεύσεις μετά από μερική δημόσια πρόταση

43.-(1) Οι απαγορεύσεις του άρθρου 41 εφαρμόζονται και μετά από μερική δημόσια πρόταση που έχει ως αποτέλεσμα ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν -

(α) να κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%), αλλά λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ανεξάρτητα αν η δημόσια πρόταση κατέστη επιτυχής, ή

(β) να κατέχουν τίτλους σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ενώ η δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής.

(2) Με εξαίρεση την περίπτωση παροχής έγκρισης από την Επιτροπή, κατά την απόλυτή της κρίση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός περιόδου δώδεκα μηνών από την επιτυχή λήξη μερικής δημόσιας πρότασης απαγορεύεται στον προτείνοντα, σε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και σε πρόσωπα που μετά τη λήξη της μερικής δημόσιας πρότασης ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτούν τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία.

Απαγόρευση απόκτησης τίτλων σε ψηλότερο αντάλλαγμα από αυτό της δημόσιας πρότασης

44.-(1) Απαγορεύεται στον προτείνοντα και σε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, που κατέχουν τίτλους σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προς αποδοχή προηγούμενης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εν λόγω εταιρείας η οποία δεν κατέστη επιτυχής-

(α) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε προσφορά σε μέτοχο της ίδιας εταιρείας,

(β) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με τέτοιο μέτοχο,

(γ) να συναλλάττονται ή να συνάπτουν συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τη συναλλαγή σε τίτλους της ίδιας εταιρείας,

(δ) να συνάπτουν συμφωνίες που περιλαμβάνουν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης, και

(ε) να αποκτούν τίτλους της εν λόγω εταιρείας, με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της δημόσιας πρότασης.

(2) Οποιεσδήποτε από τις ενέργειες ή συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι εξ υπαρχής άκυρες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αξία των τίτλων που προσφέρθηκαν ως αντάλλαγμα υπολογίζεται από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Περιορισμοί σε συναλλαγές από ανταγωνιστικό προτείνοντα

45. Όταν μια δημόσια πρόταση συγκαταλέγεται σε δύο ή περισσότερες ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις και δεν κατέστη επιτυχής, απαγορεύεται στον προτείνοντα και σε κάθε πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτά τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της δημόσιας πρότασης που δεν κατέστη επιτυχής, μέχρις ότου όλες οι ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις λήξουν∙ για το σκοπό αυτό, η αξία των τίτλων υπολογίζεται από την ημέρα που η δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής.