Απαλλαγή από απαγορεύσεις του άρθρου 41

42. Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να χορηγεί απαλλαγή από οποιαδήποτε απαγόρευση του άρθρου 41, όταν -

(α) η νέα δημόσια πρόταση γίνεται κατόπιν σχετικής σύστασης από το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας:

Νοείται ότι τέτοια απαλλαγή χορηγείται μόνο μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία που η προηγούμενη ανακοίνωση ή δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής ή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε· ή

(β) η νέα δημόσια πρόταση ακολουθεί την ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς την υπό εξαγορά εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, από τρίτο και ανεξάρτητο πρόσωπο.