Απαγορεύσεις μετά από μερική δημόσια πρόταση

43.-(1) Οι απαγορεύσεις του άρθρου 41 εφαρμόζονται και μετά από μερική δημόσια πρόταση που έχει ως αποτέλεσμα ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν -

(α) να κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%), αλλά λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ανεξάρτητα αν η δημόσια πρόταση κατέστη επιτυχής, ή

(β) να κατέχουν τίτλους σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ενώ η δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής.

(2) Με εξαίρεση την περίπτωση παροχής έγκρισης από την Επιτροπή, κατά την απόλυτή της κρίση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός περιόδου δώδεκα μηνών από την επιτυχή λήξη μερικής δημόσιας πρότασης απαγορεύεται στον προτείνοντα, σε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και σε πρόσωπα που μετά τη λήξη της μερικής δημόσιας πρότασης ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτούν τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία.