Απαγόρευση απόκτησης τίτλων σε ψηλότερο αντάλλαγμα από αυτό της δημόσιας πρότασης

44.-(1) Απαγορεύεται στον προτείνοντα και σε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, που κατέχουν τίτλους σε ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προς αποδοχή προηγούμενης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εν λόγω εταιρείας η οποία δεν κατέστη επιτυχής-

(α) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε προσφορά σε μέτοχο της ίδιας εταιρείας,

(β) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με τέτοιο μέτοχο,

(γ) να συναλλάττονται ή να συνάπτουν συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τη συναλλαγή σε τίτλους της ίδιας εταιρείας,

(δ) να συνάπτουν συμφωνίες που περιλαμβάνουν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης, και

(ε) να αποκτούν τίτλους της εν λόγω εταιρείας, με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της δημόσιας πρότασης.

(2) Οποιεσδήποτε από τις ενέργειες ή συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι εξ υπαρχής άκυρες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αξία των τίτλων που προσφέρθηκαν ως αντάλλαγμα υπολογίζεται από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.