Περιορισμοί σε συναλλαγές από ανταγωνιστικό προτείνοντα

45. Όταν μια δημόσια πρόταση συγκαταλέγεται σε δύο ή περισσότερες ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις και δεν κατέστη επιτυχής, απαγορεύεται στον προτείνοντα και σε κάθε πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτά τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της δημόσιας πρότασης που δεν κατέστη επιτυχής, μέχρις ότου όλες οι ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις λήξουν∙ για το σκοπό αυτό, η αξία των τίτλων υπολογίζεται από την ημέρα που η δημόσια πρόταση δεν κατέστη επιτυχής.