Διοικητικές κυρώσεις

46.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει αυτού υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων λιρών (200,000 Λ,Κ.) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το ποσό των τετρακόσιων χιλιάδων λιρών (400,000 Λ.Κ.), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση του παρόντος Νόμου ή οδηγίας που εκδίδεται δυνάμει αυτού, το οποίο όφελος υπερβαίνει το ποσό του διοικητικού προστίμου που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που το εν λόγω πρόσωπο αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει τα δικαιώματα ψήφου που το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο κατέχει κατά τις γενικές συνελεύσεις της υπό εξαγορά εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

(4) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο

(α) σε νομικό πρόσωπο. ή και σε

(β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.