Ανακοίνωση αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης

38.-(1)(α) Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων ανακοινώνει το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης, κατά το άρθρο 7, και το δημοσιεύει την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(β) Η υπό εξαγορά εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) ανακοίνωσης, ενημερώνει αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό για το περιεχόμενο της.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ανακοίνωση αναφέρει το ποσοστό των τίτλων για τους οποίους λήφθηκαν αποδοχές, καθώς και τις αποδοχές που λήφθηκαν από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα ή αφορούν τίτλους σε σχέση με τους οποίους υπήρχε προηγούμενη συμφωνία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.