Αποδοχή της δημόσιας πρότασης και καταβολή της αντιπαροχής

39.-(1) Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από αποδέκτη αυτής διενεργείται με έγγραφη δήλωση ή ηλεκτρονικό μήνυμα Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, ο οποίος εκπροσωπεί τον αποδέκτη της δημόσιας πρότασης, η οποία έγγραφη δήλωση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα κατατίθεται ή απευθύνεται σε πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ή ομάδα πιστωτικών ιδρυμάτων ή Ε.Π.Ε.Υ., που ο προτείνων καθορίζει στη δημόσια πρόταση και που έχουν το δικαίωμα να παρέχουν στη Δημοκρατία την επενδυτική υπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (4) του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και που έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως χειριστές στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

(2) Το πιστωτικό ίδρυμα ή η Ε.Π.Ε.Υ. που καθορίζει ο προτείνων κατά το εδάφιο (1) είναι συνυπεύθυνο με τον προτείνοντα προς οποιοδήποτε αποδέκτη της πρότασης ή Χειριστή Λογαριασμού που εκπροσωπεί τον αποδέκτη, για το γεγονός ότι η μεταβίβαση των τίτλων που η δημόσια πρόταση αφορά θα γίνει ταυτόχρονα με την καταβολή προς αυτόν του ανταλλάγματος της δημόσιας πρότασης ή με τη μεταβίβαση προς αυτόν των τυχόν τίτλων που η δημόσια πρόταση αφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι απαιτούνται για τη μεταβίβαση των τίτλων που αφορά η δημόσια πρόταση προς τον προτείνοντα ή τη μεταβίβαση τίτλων προς τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης ή την καταβολή του ανταλλάγματος, επιβαρύνουν τον προτείνοντα.

(4) Για την ανάκληση της αποδοχής δημόσιας πρότασης εφαρμόζεται το εδάφιο (10) του άρθρου 28 και το εδάφιο (5) του άρθρου 30.

(5) Η μεταβίβαση προς τον προτείνοντα των τίτλων που αφορά η δημόσια πρόταση, η καταβολή του ανταλλάγματος της δημόσιας πρότασης και η μεταβίβαση προς τους αποδέκτες των τίτλων που η δημόσια πρόταση προτείνει γίνεται σύμφωνα με τις τηρούμενες από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών διαδικασίες.

(6) Σε περίπτωση δημόσιας πρότασης που αφορά τίτλους, το μητρώο των οποίων δεν τηρείται αποκλειστικά από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή οι οποίοι έχουν αποτεθεί σε άλλο κεντρικό μητρώο ή αποθετήριο στο εξωτερικό, η ευθύνη του προτείνοντος για διορισμό πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. κατά το εδάφιο (1), περιλαμβάνει τον καθορισμό πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχει δυνατότητα να ενεργεί ως χειριστής στο κεντρικό μητρώο ή αποθετήριο αυτό.