Δικαίωμα εξόδου (sell out)

37.-(1) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 36(1), ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από τον προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή. το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται το εδάφιο (3) του άρθρου 36, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Ο προτείνων ανακοινώνει, κατά το άρθρο 7, την άσκηση του δικαιώματος το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1).