Δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out)

36.-(1) Σε περίπτωση που ο προτείνων έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν ο προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(β) όταν ο προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση.

(2) Ο προτείνων ασκεί το δικαίωμα που του χορηγεί το εδάφιο (1) εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδο χής της δημόσιας πρότασης.

(3) Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης. σε κά θε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογήν του αποδέκτη.

(4)(α) Το δικαίωμα του εδαφίου (1) ασκείται με την υπο βολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή, το οποίο κοινοποιείται από τον προτείνοντα στην υπό εξαγορά εται ρεία.

(β) Στο αίτημα περιλαμβάνεται το ύψος και η μορφή του προσφερόμενου ανταλλάγματος.

(γ) Μαζί με το αίτημα, ο προτείνων υποβάλλει βεβαίωση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων οργανισμών με την αναγκαία, κατά την κρίση της Επιτροπής, φερεγγυότητα στην οποία θα αναφέρεται ότι το χρηματικό ποσό, το οποίο ο προτείνων θα κληθεί να καταβάλει στους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

(δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα υποβολής του εν λόγω αιτήματος, ο προτείνων ανακοινώνει το γεγονός κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

(5) Η Επιτροπή, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον προτείνοντα, τίτλων που αντιπρο σωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και την ύπαρξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) βεβαίωσης, εκδί δει απόφαση η οποία προβλέπει την υποχρέωση του προτείνοντος-

(α) να ενημερώσει γραπτώς τους επηρεαζόμενους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας·

(β) να καταβάλει άμεσα στους εν λόγω κατόχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος, και

(γ) να προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη μεταβίβαση των τίτλων επ’ ονόματί του.

(6) Η καταβολή του ανταλλάγματος και η μεταβίβαση των τίτλων, σύμφωνα με το εδάφιο (5), ανακοινώνεται από τον προτείνοντα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, ο οποίος κοινοποιεί το γεγονός αυτό στην υπό εξαγορά εταιρεία.

(7) Οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εται ρείας που μεταβιβάζονται στον προτείνοντα, δικαιούνται να λάβουν νομικά μέτρα κατά του προτείνοντος και να αμφισβητήσουν το ύψος του προ σφερόμενου ανταλλάγματος, τα οποία δύναται να ληφθούν εντός έξι μηνών από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) ανακοίνωση:

Νοείται ότι η μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) δεν παρεμποδίζεται από τη λήψη των εν λόγω νομικών μέτρων.

(8) Η Επιτροπή δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει και ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα και ανα γκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το παρόν άρθρο.