Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας

35.-(1)(α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, υπό εξαγορά εταιρεία που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία, δικαιούται, με δυνατότητα ανάκλησης της εν λόγω απόφασης, να επιλέξει την εφαρμογή των προβλεπομένων στα εδάφια (2) έως (6).

(β) Η υπό εξαγορά εταιρεία γνωστοποιεί αμέσως την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) απόφαση στην Επιτροπή και στις αρμόδιες εποπτικές αρ χές των άλλων κρατών μελών όπως οργανωμένες αγορές στις οποίες οι τίτλοι της έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή στις οποίες ζητείται η εισαγωγή τους.

(2)(α) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποί οι περιλαμβάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας, δεν εφαρμόζονται έναντι του προτείνοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

(β) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενη συμφωνία μετά την 21η Απριλίου 2004 μεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας και των κατόχων των τίτλων της ή μεταξύ κατόχων τίτλων της, δεν εφαρμόζονται έναντι του προτείνοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

(3)(α) Οι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου που περιλαμ βάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας δεν εφαρμόζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων κατά το άρθρο 34 και σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση κάθε τίτλος παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα μίας ψήφου.

(β) Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενη συμφωνία μετά την 21η Απριλίου 2004 μεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας και κα τόχων τίτλων της, δεν εφαρμόζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων κατά το άρθρο 34.

(γ) Οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου, έχουν έκαστος μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων κατά το άρθρο 34.

(4) Σε περίπτωση που μετά από δημόσια πρόταση, ο προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των δι καιωμάτων ψήφου, οι περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίοι προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3), καθώς και τα έκτακτα δικαιώματα των μετόχων ως προς το διορισμό ή την παύση μελών του διοικητικού συμβου λίου, που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεν εφαρμόζονται. κατά την πρώτη γενική συνέλευση των με τόχων που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής και συγκαλείται από τον προτείνοντα με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρεί ας ή την παύση ή το διορισμό μελών του διοικητικού της συμβουλίου, οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου έχουν μόνο μια ψήφο∙ προς τούτο, ο προτείνων έχει το δικαίωμα να συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνέλευση δεν πραγματοποιείται εντός προθεσμίας μικρότερης των δύο εβδομάδων από την κοινοποίησή της.

(5) Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, τα οποία αίρονται με τα εδάφια (2) έως (4) του παρόντος άρθρου, δικαιούνται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την αιτία αυτή∙ η καταβολή τέτοιας αποζημίωσης είναι θέμα προς καθορισμό μεταξύ του προτείνοντος και του μετόχου, του οποίου τα δικαιώματα αίρονται.

(6) Τα εδάφια (3) και (4) δεν εφαρμόζονται σε τίτλους για τους οποίους οι περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου αντισταθμίζονται από ειδικά χρηματικά πλεονεκτήματα.

(7) Εταιρεία που έχει επιλέξει την εφαρμογή των προβλεπομένων στα εδάφια (2) έως (6) δύναται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της να μην εφαρμό ζει τα εν λόγω εδάφια όταν η δημόσια πρόταση προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει τα εδάφια αυτά ή από ελεγχόμενη από αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Έβδομη Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (83/349/ΕΟΚ)», ως έχει τελευταία τροποποιηθεί από την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται. η πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με δημόσιες προτάσεις που τυχόν διενεργούνται δεκαοκτώ μήνες μετά την απόφαση αυτή.

(8) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται -

(α) σε περίπτωση που η Δημοκρατία κατέχει τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία οι οποίοι της παρέχουν ειδικά δικαιώματα· και

(β) σε συνεταιρισμούς.