Περιορισμός των εξουσιών του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς αποδοχή

34.-(1)(α) Με εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών δημόσιων προτάσεων, το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση του η ενδεχόμενη ύπαρξη δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης ή την ανάκληση ή ακύρωσή της, δε δικαιούται, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση των μετόχων, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην παρακώλυση ή ματαίωση της δημόσιας πρότασης.

(β) Κάθε απόφαση του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας, σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η εφαρμογή της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε παρακώλυση ή ματαίωση της δημόσιας πρότασης, η οποία απόφαση ελήφθη πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) περιόδου και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, εκτός εάν η εν λόγω απόφαση εγκριθεί ή επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων καθίσταται άκυρη.

(2) Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας δε δικαιούται, χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία συγκαλείται ειδικά προς τούτο κατά την περίοδο που καθορίζεται στο εδάφιο (1), να αποφασίζει, μεταξύ άλλων για -

(α) την έκδοση τίτλων της εταιρείας:

Νοείται ότι ο εν λόγω περιορισμός περιλαμβάνει την έκδοση τίτλων η οποία αποσκοπεί στη μακροχρόνια παρεμπόδιση του προτείνοντος να αποκτήσει τον έλεγχο της υπό εξαγορά εταιρείας·

(β) τη σύναψη δικαιοπραξιών που συνεπάγονται σημαντική διαφοροποίηση στα στοιχεία ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις της εταιρείας ή στη σύναψη χαριστικών δικαιοπραξιών, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει τις δικαιοπραξίες αυτές, εφόσον ικανοποιηθεί ότι δεν κατατείνουν στη ματαίωση ή παρακώλυση της δημόσιας πρότασης·

(γ) την επαναγορά ιδίων μετοχών, εκτός κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής, η οποία χορηγείται εφόσον η Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι δεν κατατείνει στη ματαίωση ή παρακώλυση της δημόσιας πρότασης.