Υποχρέωση συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας

33.-(1) Από την ανακοίνωση προς αυτό της απόφασης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 6, το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει υποχρέωση προς ταχεία και ακριβή πληροφόρηση των μετόχων και των εκπροσώπων του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, του ίδιου του προσωπικού της επί του περιεχομένου της δημόσιας πρότασης, καθώς επίσης και για -

(α) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές σε πληροφορίες που προηγουμένως ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν·

(β) τυχόν αναθεώρηση ή ανάκληση της δημόσιας πρότασης·

(γ) οποιωνδήποτε ανταγωνιστικών δημόσιων προτάσεων τυχόν υποβληθούν·

(δ) το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης·

(ε) τις απόψεις τόσο του ίδιου όσο και των ειδικών εμπειρογνωμόνων που εκφράστηκαν επί της δημόσιας πρότασης ή της αναθεωρημένης ή ανταγωνιστικής πρότασης· και

(στ) οτιδήποτε άλλο επί της δημόσιας πρότασης και για κάθε έγγραφο ή πληροφορία που καθίσταται δημόσια γνωστή κατά τον παρόντα Νόμο.

(2)(α) Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δημοσιοποιεί, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3), έγγραφο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση ή την αναθεωρημένη ή ανταγωνιστική δημόσια πρόταση και τους λόγους επί των οποίων βασίζεται, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του όσον αφορά τα αποτελέσματα της υλοποίησης της δημόσιας πρότασης στο σύνολο των συμφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση του προσωπικού, καθώς και όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος για την υπό εξαγορά εταιρεία και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 20 οδηγία της Επιτροπής.

(β) Εάν το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει εγκαίρως χωριστή γνώμη από τους εκπροσώπους του προσωπικού της όσον αφορά τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης στην απασχόληση, επισυνάπτει τη γνώμη αυτή στο προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έγγραφο.

(γ) Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας οφείλει να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να επεξηγήσει τη γνώμη του, εάν του ζητηθεί.

(3) Το έγγραφο που καταρτίζει το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας ανακοινώνεται κατά το άρθρο 7 και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στους κατόχους τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, το ταχύτερο και εν πάση περιπτώσει όχι πέραν των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (Α), της υποπαραγράφου (III), της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 22. σε περίπτωση αναθεωρημένης ή ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, το εν λόγω έγγραφο καταρτίζεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (11) του άρθρου 28:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να χορηγεί απαλλαγή από την υποχρέωση ταχυδρόμησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22, τηρουμένων των αναλογιών.

(4) Το έγγραφο που καταρτίζει το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καθορίζει, πέραν των προβλεπομένων στο εδάφιο (2), και τα ακόλουθα:

(α) κατά πόσο το συμβούλιο ενεργεί εκ συμφώνου με τον προτείνοντα επί της δημόσιας πρότασης και κατά πόσο υφίστανται οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που τυχόν γνωρίζει, αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που επισυνάπτονται στους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας·

(β) κατά πόσο τα μέλη του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας που κατέχουν τίτλους της εταιρείας προτίθενται να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση·

(γ) κατά πόσο οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας έχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων με τον προτείνοντα και κατά πόσον ο εν λόγω σύμβουλος αποδέχεται τη γνώμη του συμβουλίου και δεσμεύεται από αυτή:

Νοείται ότι, εάν ο σύμβουλος δε δεσμεύεται από τη γνώμη του συμβουλίου και διαφωνεί με αυτήν, οφείλει να το αναφέρει ρητά στη γνώμη που ετοιμάζει το συμβούλιο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί καθώς και ότι δε φέρει ευθύνη για τη γνώμη του συμβουλίου·

(δ) κατά πόσο υφίστανται οποιεσδήποτε συμφωνίες, περιλαμβανομένων αυτών για την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας ή των συμβούλων της ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς, και του προτείνοντος ή των συμβούλων του ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς, καθώς και για τις θυγατρικές της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που υφίστανται οποιεσδήποτε συμφωνίες, πρέπει να αναφέρονται περιληπτικά οι όροι των εν λόγω συμφωνιών·

(ε) κατά πόσο υφίσταται οποιαδήποτε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων από την υπό εξαγορά εταιρεία ή οποιαδήποτε πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν, κατά το εδάφιο (2) του άρθρου 26.

(5) Παράλειψη του συμβουλίου προς έγκαιρη και έγκυρη κατάρτιση και δημοσίευση του προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο εγγράφου δεν συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης, δημιουργεί όμως ευθύνη στα μέλη του συμβουλίου για κάθε ζημιά που τυχόν προσγίνεται στους κατόχους των τίτλων από την παράλειψη αυτή.

(6) Στο καταρτιζόμενο από το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, έγγραφο επισυνάπτεται έκθεση ενός ανεξάρτητου από τα μέρη της δημόσιας πρότασης εγκεκριμένου ελεγκτή, Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλου ειδικού εμπειρογνώμονα. στην έκθεση αναγράφεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη καθώς και η άποψή του επί της βάσεως του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής.

(7) Η Επιτροπή δύναται να αμφισβητεί την ανεξαρτησία του ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα που διορίζεται από την υπό εξαγορά εταιρεία κατά το εδάφιο (6) και να ζητεί τον εκ νέου διορισμό άλλου εμπειρογνώμονα, την ανεξαρτησία του οποίου κρίνει η Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημα της υπό εξαγορά εταιρείας:

Νοείται ότι η Επιτροπή καθορίζει με σχετική Οδηγία της τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη για τον καθορισμό της ανεξαρτησίας του ειδικού εμπειρογνώμονα.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 34, «συμβούλιο» σημαίνει αμφότερα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και, όταν η οργάνωση της εταιρείας ακολουθεί διάρθρωση σε δυο επίπεδα, το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.