Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο –

«Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα» σημαίνει οπτικό κώδικα επικοινωνίας, που χρησιμοποιείται, είτε ως το μοναδικό, είτε ως επιπρόσθετο της ομιλίας μέσο επικοινωνίας, μεταξύ κωφών και άλλων ατόμων, με βάση την ελληνική νοηματική γλώσσα, όπως έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιείται στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη μητρική γλώσσα καταγωγής των ατόμων αυτών, ο οποίος κώδικας στηρίζεται είτε σε διάφορες κινήσεις των δακτύλων, περιλαμβανομένων και κινήσεων του δακτυλικού αλφαβήτου που περιέχεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, ή των χεριών ή της κεφαλής ή του υπόλοιπου σώματος, είτε σε διάφορες εκφράσεις του προσώπου, ή και σε συνδυασμό τέτοιων κινήσεων και εκφράσεων, που συμβολίζουν διάφορα, αντίστοιχα, νοήματα˙

«κωφό άτομο» σημαίνει άτομο, του οποίου ο ουδός της ακοής του, κατά μέσον όρο στις συχνότητες 500Hz, 1 KHz και 2KHz, είναι μεγαλύτερος των 55dB (ντεσιμπέλ) στο καλύτερό του αυτί˙

«Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου» σημαίνει το νομικό πρόσωπο, μ΄ αυτή την επωνυμία, που είναι εγγεγραμμένο ως σωματείο με αριθμό εγγραφής 2682 δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου˙

«Σχολή Κωφών» σημαίνει το ειδικό σχολείο για κωφά άτομα, που λειτουργεί από το έτος 1953 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δυνάμει του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

3. Με τη συντονισμένη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Σχολής Κωφών και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, η Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα θα καταγραφεί, μέσα σε πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζεται η Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν πρόσληψης εργαζομένων σε θέσεις δημόσιων υπηρεσιών που, δυνάμει των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, αφορούν κωφά άτομα, ή στις οποίες, δυνάμει των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα που επικοινωνούν με αυτή τη γλώσσα, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα προς την ομιλία.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), όλα τα σχέδια υπηρεσίας θέσεων, που προνοούνται στο εδάφιο αυτό, πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα, μέσα σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5.

Πιστοποιητικό Γνώσης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

5. Για σκοπούς ικανοποίησης των απαιτήσεων σχεδίων υπηρεσίας, που θα γίνουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται ότι γνωρίζει την Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, στο επίπεδο που απαιτεί το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Γνώσης της γλώσσας αυτής, στο αντίστοιχο επίπεδο, που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με διαδικασία που περιέχεται σε Οδηγίες του Υπουργού.

Χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης μέτρων

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε υιοθέτηση μέτρων για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου, μέσα από χρονοδιάγραμμα που δε θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Μεταξύ των μέτρων που θα καθορισθούν δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να περιλαμβάνεται η ετοιμασία του νομικού πλαισίου για –

(α) την παροχή διευκολύνσεων σε κωφά άτομα για την εκμάθηση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας˙

(β) την παροχή διευκολύνσεων για τη χρήση διερμηνέων από κωφά άτομα ή χάριν τέτοιων ατόμων˙

(γ) την έκδοση Εγχειριδίου της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, με βάση την καταγραφή της που θα γίνει δυνάμει του άρθρου 3, με τρόπο που να διευκολύνεται η εκμάθηση και χρήση της γλώσσας αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο˙

(δ) την ανανεωμένη και βελτιωμένη επανέκδοση του Εγχειριδίου αυτού ανά τριετία και τη δωρεάν παροχή του σε κωφά άτομα, στους δασκάλους τους και στους διερμηνείς τους˙

(ε) την υποχρέωση για πρόσληψη, από τη Σχολή Κωφών, δασκάλων της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας˙ και

(στ) την προσθήκη της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας στις προαιρετικές γλώσσες που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 2)

Δακτυλικό Αλφάβητο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

 

Σημείωση
3 του Ν. 36(Ι)/2008Σημείωση Συντάκτη

Λόγω λάθους η Βουλή στον Τροποποιητικό Ν. 36(Ι)/2008 αναφέρει όπως γίνει τροποποίηση στο εδάφιο 3 του άρθρου 4 αντί του εδαφίου 2.