Αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζεται η Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν πρόσληψης εργαζομένων σε θέσεις δημόσιων υπηρεσιών που, δυνάμει των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, αφορούν κωφά άτομα, ή στις οποίες, δυνάμει των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα που επικοινωνούν με αυτή τη γλώσσα, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα προς την ομιλία.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), όλα τα σχέδια υπηρεσίας θέσεων, που προνοούνται στο εδάφιο αυτό, πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα, μέσα σε εικοσιτέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5.